Θηράματα

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα περίπου 442 είδη πτηνών και 116 είδη θηλαστικών. Από αυτά επιτρέπεται η θήρα 32 πτηνών και 5 θηλαστικών τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας μας.

Με βάση τα στοιχεία του προγράμματος «Άρτεμις» που εκπονεί εδώ και 15 χρόνια η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και το οποίο έχει αναγνωριστεί – υιοθετηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κανένα από τα παραπάνω είδη δεν παρουσιάζει φθίνουσα πληθυσμιακή τάση, ενώ για αρκετά από αυτά συμβαίνει το αντίθετο.

Τα θηράματα θεωρούνται από νομικής άποψης «δημόσιο αγαθό» και αρμόδια αρχή για τη διαχείριση και προστασία τους που αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωση
κάθε Κυβέρνησης, είναι η Δασική Υπηρεσία.

Αν και ο ετήσιος τζίρος που αναπτύσσεται γύρω από την κυνηγετική δραστηριότητα η οποία έχει σαν αντικείμενο τα θηράματα, ξεπερνά το ένα δις ευρώ (ποσό διόλου ευκαταφρόνητο στις μέρες μας), σε θεσμικό επίπεδο ελάχιστα έχουν γίνει για τη διαχείρισή τους, ενώ ούτε μικρό ποσοστό από τα περισσότερα των 10 εκ. ευρώ που καταλήγουν άμεσα στο «Πράσινο Ταμείο» από την ετήσια ανανέωση των αδειών θήρας, δεν επιστρέφει στη θήρα μέσα από δράσεις ενίσχυσης των θηραματικών πληθυσμών όπως θα έπρεπε.

Οι μόνοι φορείς που ασχολούνται στην πράξη με τα θηράματα, δαπανώντας σε ετήσια βάση αρκετά εκ. ευρώ για την προστασία τους μέσα από τη θηροφύλαξη, την έρευνα,
τη βελτίωση ενδιαιτημάτων και τη φιλοθηραματική κατάρτιση των κυνηγών είναι οι Κυνηγετικές Οργανώσεις.

Παρόλα αυτά, οι κυνηγοί αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο το ενδεχόμενο κατά χώρο και χρόνο μη επιστημονικά τεκμηριωμένης συρρίκνωσης της θήρας, από αρμόδιους και αναρμόδιους
φορείς που τους αντιμετωπίζουν ως πολίτες «δεύτερης» κατηγορίας για λόγους που δεν κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν εδώ.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οι κυνηγοί αποτελούν αναντικατάστατη εφεδρεία στον τομέα της διαχείρισης και προστασίας των θηραμάτων και είναι θέμα πολιτικής κυρίως
βούλησης το αν και κατά πόσο θα αξιοποιηθούν οι ίδιοι και τα χρήματά τους προς αυτήν την κατεύθυνση όπως γίνεται σε κάθε δασοπονικά προηγμένη χώρα της ΕΕ αλλά και
ευρύτερα με πολλαπλά οφέλη.