Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. 1. Την υποχρέωση προστασίας της άγριας πανδίδας που επορρέει από την παρ. 1 άρθρο 24 του Συντάγματος.
  1. 2. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του ν.δ. 996/1971 (άρθρο 11), του ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31 -12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β/ 4-2-1998), 87578/703/6-3-2007(ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  1. 3. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/τ.Α/1998).
  1. 4. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ. Α/24.12.03).
  1. 5. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/τ. Α/13-3-83).
  1. 6. Τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/τ. Α/29-11-74).
  1. 7. Τη Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/26-05-99).
  1. 8. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
  1. 9. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»
  1. 10. Τις διατάξεις του ν. 3028/28.06.2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
  1. 11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 532/70 «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης» σε συνδυασμό με τις όμοιες του Β.Δ 709/70 «Περί καθορισμού των διατηρούμενων υπέρ του Υπουργού και των Περ/κων Αρχών Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας αρμοδιοτήτων».
  1. 12. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  1. 13. Την αριθμ. 35478/30-05-17 (ΦΕΚ 1971/Β/7-6-17) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή εξουσιόδοτησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
  1. 14. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμ. 14352/2082/31-07-18 (ΦΕΚ 3416/Β/2018) «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019».
  1. 15. Το αριθμ. 20878/14-08-18 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας της Περ. Κ. Μακεδονίας με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν έχει χαρακτηρισθεί στο νομό μας καμία περιοχή αρουραιόπληκτη.

Αποφασίζουμε:

  1. 1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021 από 20 Αυγούστου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021.
  1. 2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2021.
  1. 3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται στο συνημμένο«ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».
ΑΙΑ ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ
ΚΥΝΗΓΟ / ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1. Αγριοκούνελο  (Oryctolagus cuniculus) * 20/8-14/9 15/9- 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
2. Λαγός ( Lepus eurooaeus) ** 15/9-10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
3. Αγριόχοιρος (Sus scrota) 15/9-20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Χωρίς περιορισμό
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο (Maries foma) 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ: ΥΔΡΟΒΙΑ & ΕΔΑΦΟΒΙΑ
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9 15/9–20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9–20/2 Όλες Δώδεκα (12)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Οκτώ (8)
S. Τσίχλα (Τurdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Είκοσι πέντε (25)(Συνολικά από όλα τα είδη)
7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Stumus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9-28/2 Όλες Δέκα(10)
16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) *** 1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2)
17. Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) **** 1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)
18. Φασιανός (Phasianus s.p.) 15/9-31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι (Anas penelooe) 15/9-10/2 Όλες Δώδεκα (12) [Συνολικά από όλα τα είδη]
2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9-31/1 Όλες
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9-31/1 Όλες
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9-10/2 Ολες
5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9-31/1 Ολες
6. Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) 15/9-31/1 Ολες
7. Κυνηγόπαπια (Aylhya ferina) 15/9-31/1 Ολες
8. Τσικνόπαπια (Aythya (fuligula) 15/9-31/1 Όλες
9. Φαλαρίδα (Fubca atra) 15/9-10/2 Όλες
10. Ασπρομετωπόχηνα (Anser albrtrons) ***** 15/9-31/1 Όλες
11. Νερόκοτα (Gallinula cloropus) 15/9-31/1 Όλες Δέκα(10)
12. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
13. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)

4. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωΐ και το βράδυ.
5. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2020 μέχρι και 20.01.2021 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
6. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δέκα (10) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
7. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.
8. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2020 μέχρι 20.01.2021 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2021 μέχρι 28.02.2021 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.
Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20.8.2020 – 14.9.2021 στις Περιφερειακές ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.

Β’

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1 Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
1.2 Στα εκτροφεία θηραμάτων.
1.3 Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4 Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
1.5 Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.6 Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ. 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 757/τ. Β/18.12.1985) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23.2.2012) και ισχύει.
1.7 Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
1.8 Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Γ’
Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Δ’
η διάταξη αυτή ισχύει για τη διάρκεια του κυνηγετικού έτους 2020-2021. Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλοπρόοδο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις διατάξεις: α) του άρθρου 287 του Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν.Δ 996/71 και του Ν. 177/75, β) της υπ’ αριθμ. 414985/85 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και γ) του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.