Φιλοθηραματικές Δράσεις

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις βάσει καταστατικού οφείλουν να δαπανούν σημαντικό μέρος των εσόδων τους που προέρχονται από την έκδοση αδειών θήρας σε φιλοθηραματικές δράσεις.

Οι κυριότερες φιλοθηραματικές δράσεις που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα είναι

  1. η θηροφύλαξη
  2. η βελτίωση ενδιαιτημάτων (βιοτόπων)
  3. η ενημέρωση και κατάρτιση των κυνηγών
  4. οι απελευθερώσεις θηραμάτων (υπό προυποθέσεις)
  5. η επιστημονική έρευνα σχετικά με τη βιολογία των θηραμάτων
  6. η πρόσληψη και απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού, που συμβάλλει στη υλοποίηση των παραπάνω

Σε αντίθεση με όλους τους άλλους ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το φυσικό περιβάλλον, όλες οι δράσεις των Κυνηγετικών Οργανώσεων τελούν υπό τον έλεγχο της Δασικής Υπηρεσίας γεγονός που εξασφαλίζει τα μέγιστα την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων που διαχειρίζονται.

Δράσεις βελτίωσης ενδιαιτημάτων

Οι δράσεις βελτίωσης ενδιαιτημάτων (βιοτόπων) αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των θηραμάτων και την μέσω αυτής αύξηση της αναπαραγωγικής δυναμικής των θηραματικών πληθυσμών. Στόχος τους είναι η μεγαλύτερη κάλυψη των βασικών αναγκών των θηραμάτων και συγκεκριμένα της τροφής, του νερού και της κάλυψης.

Στις δράσεις βελτίωσης ενδιαιτημάτων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σπορές, φυτεύσεις δέντρων, ρίψεις τροφής, φύτευση φυτοφραχτών στις αγροτικές περιοχές, κατασκευή και τοποθέτηση ποτίστρων και ταϊστρών και εμβολιασμοί δέντρων.

Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι υλοποιούν τις παραπάνω δράσεις είτε με δικές τους δαπάνες είτε με χρηματοδότηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος η οποία από το 2006 εκπονεί σχετικό πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια.

Ο προγραμματισμός των παραπάνω δράσεων γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και τη συνδρομή του αρμόδιου Επιστημονικού Συνεργάτη της οικείας Ομοσπονδίας όταν πρόκειται για τις δράσεις που χρηματοδοτεί η Κ.Σ.Ε.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις των Κυνηγετικών Οργανώσεων αποσκοπούν στην όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση και κατάρτιση, τόσο των νέων όσο και των παλαιότερων κυνηγών σε ζητήματα που σχετίζονται με τη βιολογία των θηραμάτων, την ασφάλειά στο κυνήγι και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη θήρα στην Ελλάδα.

Εκτός των εκδηλώσεων οι Κυνηγετικές Οργανώσεις διαμορφώνουν σχετικό έντυπο υλικό ενώ αρχίζουν σιγά σιγά να χρησιμοποιούν και το διαδίκτυο που προσφέρει διευρυμένες δυνατότητες.

Απελευθερώσεις θηραμάτων

Οι απελευθερώσεις θηραμάτων στοχεύουν στην ενίσχυση των υπαρχόντων θηραματικών πληθυσμών κυρίως των επιδημητικών ειδών. Με την τελευταία Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 637/2009/Τεύχος Β) οι απελευθερώσεις θηραμάτων προϋποθέτουν γενετικό και υγειονομικό έλεγχο των προς απελευθέρωση ατόμων και πρέπει να συνοδεύονται από μελέτη – σχέδιο εμπλουτισμού βιοτόπων με θηραματικά είδη την οποία δύνανται να συντάσσουν οι Δασολόγοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες των Κυνηγετικών Οργανώσεων και η οποία τελεί υπό την έγκριση της οικείας Δασικής Αρχής.

Τα προς απελευθέρωση θηράματα μπορεί να προέρχονται είτε από ιδιωτικά είτε από τα κρατικά εκτροφεία θηραμάτων.

Επιστημονική έρευνα

Η επιστημονική έρευνα σχετικά με τη βιολογία των θηραμάτων εγγυάται την ορθή εφαρμογή της θήρας στους θηραματικούς πληθυσμούς (αειφόρος θήρα) και κατοχυρώνει τους κυνηγούς απέναντι στις διάφορες αντικυνηγετικές θέσεις που αναπτύσσονται κατά καιρούς οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Πρόσληψη και απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού

Η πρόσληψη και απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού από πλευράς Κυνηγετικών Οργανώσεων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την επίτευξη όλων των παραπάνω και δίνει τη δυνατότητα στις Κυνηγετικές Οργανώσεις να ανταποκρίνονται άμεσα και έγκυρα στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κυνηγοί σε σχέση με τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα.