ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΦΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΦΕΤΟΣ

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αρ. 3009/2/174-α ΦΕΚ 1154Β/3-4-2020, για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία:

Άρθρο 1

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ. 3009/2/20στ’/07-01-1994 απόφασης (Β’ 41), όπως ισχύει, διάρκεια ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, που λήγουν μέχρι την 31-12-2020, παρατείνεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης τους.