Δύο νέα αιολικά έρχονται στο Βέρμιο

Δύο νέα αιολικά έρχονται στο Βέρμιο
19/07/2018

Η ΕΤΕπ υπέγραψε χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 24 εκατ. ευρώ με τον ελληνικό όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για να συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της κατασκευής και της λειτουργίας δύο αιολικών πάρκων στο όρος Βέρμιο στη Βόρεια Ελλάδα. Η Alpha Bank ενήργησε ως συνδανειστής που παρέχει ισοδύναμο ποσό μακροπρόθεσμου δανεισμού μαζί με μεσοπρόθεσμη διευκόλυνση ΦΠΑ. Το δάνειο της ΕΤΕπ υποστηρίζεται από την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το χρηματοδοτικό μέσο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Πρόκειται για τη δεύτερη σύμβαση αυτού του τύπου με την ΤΕΡΝΑ μετά από εκείνη του περασμένου Ιουλίου για τη χρηματοδότηση αιολικών πάρκων στην περιοχή της Βοιωτίας.

«Όπως υποσχεθήκαμε πέρσι, παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις στον ελληνικό τομέα της ενέργειας και παραμένουμε έτοιμοι να συμβάλουμε στη χρηματοδότηση υγιών έργων που πληρούν τα κριτήριά μας και ανταποκρίνονται στις ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ», σχολίασε ο Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αρμόδιος για τη χορήγηση δανείων στην Ελλάδα. «Η Τράπεζα έχει δεσμευτεί ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης ενέργειας σε ολόκληρη την Ένωση, και το ΕΤΣΕ μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Το έργο αυτό είναι ακριβώς το είδος δραστηριότητας που το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη σχεδιάστηκε να στηρίζει».

Ο Πιέρ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Μετά την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα στήριξης στις 20 Αυγούστου, η χώρα θα σταθεί στα δικά της πόδια — αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό της, και οικονομικά. Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί απτό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το Σχέδιο Γιούνκερ συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής υποδομής της Ελλάδας, στηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας».

Τα δύο αιολικά πάρκα θα έχουν συνδυασμένη παραγωγική ικανότητα 44,4 MW, η οποία θα κατανέμεται ανάμεσα στο πάρκο της θέσης Ερεσού Ύψωμα-Φούρκα (παραγωγικής ικανότητας 36 MW) και σε εκείνο της θέσης Λεύκες-Κερασιά (παραγωγικής ικανότητας 8,4 MW). Από κοινού, θα φιλοξενούν 22 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες σε πολύπλοκα πεδία με υψόμετρο άνω των 1.400 μ., και θα συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς μέσω ενός νέου υποσταθμού ΜΤ/ΥΤ [μέσης/υψηλής τάσης] και με υπόγεια καλώδια ΜΤ μήκους 8,5 και 16 χιλιομέτρων αντίστοιχα. Πρόκειται για τη δεύτερη δραστηριότητα του ΕΤΣΕ, στην οποία η τράπεζα αναλαμβάνει τον άμεσο κίνδυνο του έργου μέσω μιας περιορισμένου ύψους δομής χρηματοδότησης του έργου. Παράλληλα με άλλες συναλλαγές, αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η ΕΤΕπ στον ελληνικό τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας εν γένει και στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ε.Ε., ειδικότερα.

Γενικές πληροφορίες:

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Aποτελεί το θεσμικό όργανο μακροπρόθεσμου δανεισμού της ΕΕ και είναι η μόνη τράπεζα που ανήκει στα κράτη μέλη της Ε.Ε (link is external). και εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους. Η Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμες πιστώσεις σε υγιείς επενδύσεις, με σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (link is external) για την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ. Το 2017, η Τράπεζα διέθεσε ποσό άνω των 2,1 δισ. ευρώ σε δάνεια για ελληνικά έργα . Από το 2010 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χορηγήσει περισσότερα από 11 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, για να διασφαλίσει τη συνέχιση επενδύσεων σε καίριες υποδομές στους τομείς της παιδείας, της ενέργειας, των μεταφορών, των αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και σε επιχειρήσεις, σε ολόκληρη τη χώρα. (link is external)

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη εστιάζει στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πιο έξυπνη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοοικονομικών πόρων, την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, καθώς και την προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του σχεδίου Γιούνκερ. Παρέχει εγγυήσεις πρώτης ζημίας, κάτι που επιτρέπει στην ΕΤΕπ να επενδύει σε περισσότερα έργα που συχνά ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Μέχρι στιγμής, τα έργα και οι συμφωνίες που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ αναμένεται να κινητοποιήσουν 335 δισ. ευρώ σε επενδύσεις και να στηρίξουν περίπου 700.000 ΜΜΕ στα 28 κράτη μέλη. Βρείτε τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία για το ΕΤΣΕ ανά τομέα και ανά χώρα

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα

Το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (και η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα) αναμορφώνεται για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση της επίτευξης των στόχων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ. Η παρουσία της ΕΤΕπ στην αγορά με την υποστήριξη του ΕΤΣΕ, κατά περίπτωση, έχει ως στόχο να συμβάλει στην αύξηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης σε ένα περιβάλλον που αν και παραμένει δύσκολο βελτιώνεται σταθερά.

Πηγή:

Η ΕΤΕπ ανανεώνει την ευρωπαϊκή υποστήριξη των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα

 

Σ.Σ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει αποφασίσει (!) πως στο Βέρμιο χωράνε περισσότερες από 600 ανεμογεννήτριες. Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου πενήντα, οπότε υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη μέχρι τις 600.

Με τα δύο παραπάνω έργα, πληθαίνει ο αριθμός των ανεμογεννητριών στις βουνοκορφές του Βερμίου, αλλάζοντας για πάντα το τοπίο από φυσικό σε βιομηχανικό, ενώ ανοίγονται νέοι δρόμοι και σκάβονται χιλιόμετρα εδάφους για τη σύνδεση των ανεμογεννητριών με το δίκτυο, γεγονός που πλήττει το φυσικό περιβάλλον.

Θυμίζουμε πως Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης και η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Βέροιας, έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το μεγάλο αιολικό των 155 ανεμογεννητριών της Acciona (αιολική Βερμίου) από το 2012. Κανείς άλλος φορέας της περιοχής πλην των κυνηγετικών οργανώσεων, δεν προχώρησε σε αντίστοιχη ενέργεια ούτε τότε ούτε και σήμερα με αποτέλεσμα το Βέρμιο να κινδυνεύει να μετατραπεί σε βιομηχανική περιοχή από την ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αιολικών πάρκων.

Λέμε ανεξέλεγκτη γιατί ποτέ δε ρωτήθηκε και ποτέ δεν ενημερώθηκε η τοπική κοινωνία.

Τα αποτελέσματα των αιολικών στο αισθητικό σκέλος τα βλέπουμε ήδη στο Ξηρολίβαδο, όπου ένα τοπίο ασύγκριτης ομορφιάς και παράλληλα προσιτό σε όλες τις ηλικίες, έχει αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα τόσο οπτικά όσο και ακουστικά, μιας και όταν κάθεται κανείς πλέον στα «πεύκα», ακούει και βλέπει τις τεράστιες ανεμογεννήτριες να γυρίζουν μονότονα.

Η υπόθεση για το μεγάλο αιολικό στο Βέρμιο εκδικάστηκε πρόσφατα στο ΣτΕ και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη δημοσίευσή της.

Δείτε σχετικά:

Διαμαρτυρία της ΚΟΜΑΘ για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο Βέρμιο

Αιολικά Πάρκα – Αλήθειες και ψέματα» η προστασία του Περιβάλλοντος, ύψιστο καθήκον μας

155 ανεμογεννητριών και 465 MW το αιολικό πάρκο του Βερμίου

https://vermiosos.wordpress.com/

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για τα αιολικά του Βερμίου

http://archaeopteryxgr.blogspot.com/

http://www.epaw.org/index.php?lang=el

Tagged: , ,