Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και Ιχνηλατών.

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και Ιχνηλατών.

Αριθμ. 161996/3003 ,ΦΕΚ Β 4361/13-12-2017
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και Ιχνηλατών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27.8.1998) “Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων,
Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπι-
κού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.” και άλλες διατάξεις”.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α΄) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτο-
μικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 255 του ν.δ. 86/1969 “περί δασικού κώδικα”, του ν.δ. 996/1971
και του ν. 177/1975.
4. Την αριθμ. 91613/1073/2.4.1999 απόφαση Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 423/Β΄) περί καθορισμού όρων και προϋ-
ποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών.
5. Την κοινή υπουργική απόφαση 33318/3028/11.12.1998 (ΦΕΚ 1289/Β΄/28.12.1998) «Καθορισμός μέ-
τρων και διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας, εναρμόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΗΠ 14849/853/
Ε103/4.4.2008 (Β΄ 645) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών οικονομίας και οικονομικών – ΠΕΧΩΔΕ και
ισχύει σήμερα.
6. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Η.Π.37338/1807/Ε/103/1.9.2010 (Β΄ 1495) «Καθορισμός μέτρων και
διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/17.2.2012 (Β΄ 1495), σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
7. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 414985/29.11.1985 (Β΄ 757) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα αρχικά με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ.
366599/16.12.1996 (Β΄ 1188) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συμμόρφωση προς την οδη-
γία 91/244/ΕΟΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως
των άγριων πτηνών» και αργότερα με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 294283/23.12.1997 (Β΄ 68/1998)
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 94/24/ΕΚ του Συμβουλίου και
91/244/ΕΟΚ 97/49/ΕΚ της Επιτροπής», η οποία και κατήργησε την αμέσως προηγούμενη κοινή υπουργική
απόφαση (αριθμ. 366599/16.12.1996).
8. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης “Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της ευ-
ρώπης”, όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α΄).
9. Τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, όπως κυρώθηκε με το ν. 2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α΄).
10. Τις διατάξεις του ν. 2168/1993, άρθρο 1 παρ. 5 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρο-
μαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις».
11. Το άρθρο 5 παρ. 4. 3. περ. β του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες δια-
τάξεις».
12. Την αριθμ. 98161/4136/6.4.2009 (ΦΕΚ 637/Β΄) απόφαση Υ.Π.Α.Α.Τ «Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα».
13. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα” που προστέθηκε με το άρθρο 27
του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/10.9.1992).
14. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
16. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
17. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)».
18. Την υπ’ αριθμ. Υ198/17.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β΄).
19. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων «…και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας…» (ΦΕΚ 114/Α΄).
20. Το ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α΄) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία
των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄) και ισχύει σήμερα.
21. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.
22. Το αριθμ. 688/2.12.2016 έγγραφο του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος με το οποίο μας κοινοποιήθηκαν από-
ψεις – προτάσεις για τους αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.
23. Την ανάγκη διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών,

αποφασίζουμε:
Επιτρέπουμε τη διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, μετά
από άδεια της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, με σκοπό την ανάπτυξη – προώθηση και διάδοση της κυνοφιλίας στην Ελλάδα, την αξιολόγηση
των σκύλων για τη συνεχή βελτίωση των φυλών και την καταμέτρηση των πληθυσμών ειδών της άγριας πανίδας,
με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:
Α. Στους Α.Κ.Ι. συμμετέχουν μόνο καθαρόαιμοι σκύλοι δείκτες και ιχνηλάτες, που είναι εγγεγραμμένοι στα
Ελληνικά γενεαλογικά βιβλία. Το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.).
Β. Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. μπορεί να είναι εθνικοί όμιλοι φυλών ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα, που
έχουν αναγνωρισθεί ως σωματεία από τα αντίστοιχα Πρωτοδικεία της Χώρας και τελούν υπό την αιγίδα του
Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.). Η υλοποίηση των αγώνων γίνεται κατά τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα
και κανονισμούς που υποχρεωτικά ακολουθεί ο Κ.Ο.Ε..
Γ. Ρυθμίζουμε τη διεξαγωγή Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών κατά χώρο, χρόνο, τρόπο και είδος της άγριας
πανίδας ως εξής:
1. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων στα Καταφύγια Άγριας Ζωής. Σε περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύ-
σεις θήρας ορισμένου χρόνου επιτρέπεται η διεξαγωγή Α.Κ.Ι. δεικτών και ιχνηλατών τους τελευταίους έξι μήνες
πριν την άρση της απαγόρευσης ώστε οι αγώνες να συμβάλλουν στην εκμάθηση των θηραμάτων στη διαφυγή.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών σε ζώνες
εκγύμνασης σκύλων (ΖΕΣ) ως ακολούθως:
2.1 Αγώνες Κυνηγετικών σκύλων δεικτών. Σε περιορισμένες εκτάσεις που καθορίζονται από τις δασικές Αρ-
χές, από 1ης Αυγούστου μέχρι 31ης Μαρτίου του επομένου έτους, για την πεδινή πέρδικα (Perdix perdix), την
πετροπέδικα (Alectoris graeca), τη νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar), το φασιανό (Phasianus colchicus), το
ευρωπαϊκό ορτύκι (Coturnix coturnix coturnix), και τη μπεκάτσα (Scolopax rusticοla).
Επιτρέπεται, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των Α.Κ.Ι., η ειδική απελευθέρωση περιορισμένου αριθμού
εκτρεφόμενων ατόμων πεδινής, ορεινής και νησιώτικης πέρδικας, φασιανού και ευρωπαϊκού ορτυκιού με την
προϋπόθεση ότι στους βιότοπους αυτούς και σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων δεν υπάρχουν φυσικοί επιδημητικοί
πληθυσμοί αυτών των ειδών ορνιθόμορφων και ότι τα πτηνά αυτά στο βαθμό που είναι εφικτό, θα απομακρύ-
νονται από τους διοργανωτές των Α.Κ.Ι., μετά τη λήξη των αγώνων, έτσι ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα
υβριδισμού ή η πιθανότητα μεταφοράς παθογόνων οργανισμών.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων επαναφοράς, έρευνας και
νερού (Ριτρίβερ. Σπάνιελ κ.α.)
2.2 Αγώνες Κυνηγετικών σκύλων ιχνηλατών: Σε περιορισμένες εκτάσεις που καθορίζονται από τις δασικές
Αρχές, από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου του επομένου έτους, για το λαγό (Lepus europaeus) και τον
αγριόχοιρο (Sus scrofa). Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων ελληνικών φυλών σκύλων (λαγωνικών)
3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Α.Κ.Ι. δεικτών και ιχνηλατών σε ιδιωτικές αγροτικές και πεδινές εκτάσεις ως
ακολούθως:
3.1. Μετά από την έγγραφη συγκατάθεση (υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) του ιδιοκτήτη, νομέα ή μι-
σθωτή της έκτασης.
3.2. Από 15ης Σεπτεμβρίου μέχρι 30ης Νοεμβρίου του ιδίου έτους για την πεδινή πέρδικα (Perdix perdix), το
φασιανό (Phasianus colchicus) και το ορτύκι (Coturnix coturnix) καθώς και στην περίπτωση ιχνηλατών για το
λαγό (Lepus europaeus).
3.3 Επιτρέπεται, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των Α.Κ.Ι., η ειδική απελευθέρωση περιορισμένου αριθ-
μού εκτρεφόμενων ατόμων πεδινής, ορεινής και νησιώτικης πέρδικας, φασιανού και ευρωπαϊκού ορτυκιού με την
προϋπόθεση ότι στους βιότοπους αυτούς και σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων δεν υπάρχουν φυσικοί επιδημητικοί
πληθυσμοί αυτών των ειδών ορνιθόμορφων και ότι τα πτηνά που απελευθερώνονται στο βαθμό που είναι εφι-
κτό, θα απομακρύνονται μετά τη λήξη των αγώνων. Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση θηλαστικών.
4. Σε ελεύθερους κυνηγότοπους και για τις δύο κατηγορίες Α.Κ.Ι. σκύλων Δεικτών και Ιχνηλατών, από την
έναρξη μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου όπου και όταν επιτρέπεται η θήρα, χωρίς να επιτρέπεται η
απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας για το σκοπό των Α.Κ.Ι..
5. Στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συ-
νοδεύουν τα διαγωνιζόμενα σκυλιά.
Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλιο αφέσεως αγώνων, που έχει κατασκευασθεί ειδικά για
να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των διαγωνιζόμενων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.
6. Η διεξαγωγή Α.Κ.Ι. και για τις δύο κατηγορίες δεικτών και ιχνηλατών, θα πραγματοποιείται παρουσία δασικών
οργάνων του τοπικού δασαρχείου ή της Δ/νσης Δασών του Νομού στην περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρ-
χείο, ή ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, οι οποίοι θα εποπτεύουν την όλη διαδικασία
ώστε να προλαμβάνεται τυχόν άσκοπη ενόχληση των ειδών της άγριας πανίδας. Θα πρέπει να καταβάλλεται
προσπάθεια ώστε να μην συμβαίνουν επαναλαμβανόμενα «σηκώματα», «ξεφωλιάσματα» του ίδιου πτηνού ή
θηλαστικού.
Το αίτημα της διοργανώτριας αρχής προς την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την έγκριση
διεξαγωγής Α.Κ.Ι. δεικτών και ιχνηλατών, αποτελεί αποδοχή και δέσμευση από αυτήν, της υποχρέωσης τήρησης
των όρων ευζωίας των κυνηγετικών σκύλων στο πλαίσιο του ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Απαγορεύεται η ειδική απελευθέρωση για τη διεξαγωγή Α.Κ.Ι. ξενικών ειδών και υποειδών, είτε εισάχθηκαν
από το εξωτερικό είτε εκτράφηκαν στην Ελλάδα. Επίσης πτηνά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν δεν θα πρέπει να
εμφανίζουν συμπτώματα ασθενείας την ημέρα χρησιμοποίησής τους.
8. Επιτρέπεται η αγορά πεδινής, ορεινής και νησιώτικης πέρδικας, φασιανού και ευρωπαϊκού ορτυκιού από
κρατικά εκτροφεία θηραμάτων (εάν υπάρχουν αδιάθετα υπόλοιπα) ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτρο-
φεία θηραμάτων.
Οι ιδιώτες εκτροφείς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τη νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των εκτροφεί-
ων. Τα θηράματα κατά τη μεταφορά τους θα συνοδεύονται από το προβλεπόμενο δελτίο διακίνησης καθώς
και βεβαίωση κτηνιάτρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την άριστη υγεία τους.
Η ειδική απελευθέρωση των θηραμάτων θα γίνεται από 3-μελή επιτροπή που θα συστήνεται για το σκοπό
αυτό από την οικεία δασική υπηρεσία και θα αποτελείται από ένα μέλος του διοργανωτή των Α.Κ.Ι., ένα μέλος του
τοπικού κυνηγετικού συλλόγου και ένα δασικό υπάλληλο οριζόμενο από την εποπτεύουσα, οικεία δασική υπη-
ρεσία. Η επιτροπή θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο απελευθέρωσης, αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλεται
στην εποπτεύουσα τοπική δασική υπηρεσία και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών, και Δ.Π
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9. Κάθε δαπάνη σχετική με τη διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους
διοργανωτές.
Δ. Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.
1. Το Δεκέμβριο εκάστου έτους οι ενδιαφερόμενοι διοργανωτές Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, υποβάλ-
λουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δ.Π αίτημα με το προτεινόμενο πρόγραμμα αγώνων, το οποίο θα
περιλαμβάνει τις ημερομηνίες και τις περιοχές διεξαγωγής αγώνων, καθώς και το είδος της άγριας πανίδας στο
οποίο θα διαγωνισθούν τα σκυλιά.
Στην περίπτωση που προτείνεται από τη διοργανώτρια αρχή, η υλοποίηση αγώνα Κυνηγετικών Ικανοτήτων στην
ίδια περιοχή, τότε διασφαλίζεται ότι ανάμεσα στις αγωνιστικές δραστηριότητες θα μεσολαβεί χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, για την αποφυγή πίεσης στους πληθυσμούς της άγριας πανίδας.
2. Δύο μήνες, μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διαχεί-
ρισης Δασών και Δ.Π και στην οικεία Δασική Αρχή, που είχε την εποπτεία της διεξαγωγής των αγώνων, έκθεση
με τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας.
Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή
3. Οι κυνοφιλικοί όμιλοι που διοργανώνουν για πρώτη φορά Α.Κ.Ι. θα πρέπει να συνυποβάλλουν επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο του εγκεκριμένου από το Πρωτοδικείο  καταστατικού τους και βεβαίωση του Κ.Ο.Ε. ότι τελούν
υπό την αιγίδα του.
4. Οι διοργανώτρια αρχή των αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων σκύλων, δεικτών και ιχνηλατών διασφαλί-
ζει την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των λοιπών υποχρεώσεων του κατόχου ή ιδιοκτήτη του σκύλου (βι-
βλιάρια, εμβολιασμοί, σήμανση, ιατρική φροντίδα κλπ) όπως κατά περίπτωση καθορίζονται στο ν. 4039/2012
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ε. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων από τον διοργανωτή των αγώνων, δεν θα ικα-
νοποιείται νέο αίτημα του εν λόγω διοργανωτή για τα επόμενα δύο έτη.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΟΣ
Ι