Παράταση της περιόδου θήρας για τον αγριόχοιρο: εκδόθηκε το Φ.Ε.Κ.

Παράταση της περιόδου θήρας για τον αγριόχοιρο: εκδόθηκε το Φ.Ε.Κ.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένες ενεργειεs της ΚΣΕ και των κυνηγετικών οργανώσεων υπεγράφη απόφαση του αν. Υπουργού Περιβάλλοντος για παράταση της περιόδου θήρας για τον αγριόχοιρο.

ΦΕΚ B 89 – 20.01.2017 στις 20.01.2017
Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης για τη θήρα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 143543/2140/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017» (ΦΕΚ 2536 Β’), ως ακολούθως:
1. Παρατείνουμε τη θήρα του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την Τετάρτη 25/1/2017.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 143543/2140/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016- 2017» (ΦΕΚ 2536 Β΄).
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την υπουργική απόφαση
PARATASH THIRAS AGRIOXOIROU

Πηγή:Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης