Ξεκινά η ενεργητική επιτήρηση της Λύσσας. Επιδότηση 13 ευρώ για κάθε δείγμα αλεπούς που προσκομίζεται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Ξεκινά η ενεργητική επιτήρηση της Λύσσας. Επιδότηση 13 ευρώ για κάθε δείγμα αλεπούς που προσκομίζεται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 16/1973

ΓΕΝ Δ/ΝΣΗΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΩΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Αθήνα 10176 Πληρ. Μ.Τζανή/Λ.Κορού
Τηλ. 2102125727/25 fax 2108252614
e-m ail: ka6u058@minagric.gr ka6u041@minagric.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακα διανομής


ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων τo φθινόπωρο του 2014 -Συμπληρωματικές Οδηγίες

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α)της παραγράφου ε)του άρθρου 1 της υπ’αριθ. 331/10301-25/01/2013 (ΦΕΚ 198 τ. Β! ) Kοινής Yπουργικής Aπόφασης «Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα» όπως ισχύει
β) Των άρθρων 13 και 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας κ.ά διατάξεις»(ΦΕΚ Α45).
γ)Της παραγράφου 5 του άρθρου 8 της υπ’αριθ. 272961/26-4-1982 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Γεωργίας «Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 215 Β΄)
2.Την υπ’αριθμ. 4479/121352/29.09.2014 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός της περιοχής διενέργειας του Προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων τo φθινόπωρο του 2014 και καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του»
3. Το υπ’αριθμ. 6943/153472/03.12.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων 4.Το υπ’αριθμ. 118734/2979/16.12.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών & Δ.Π. του ΥΠΕΚΑ

Αποφασίζουμε

1. Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας των Εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας που ακολουθεί την φθινοπωρινή εκστρατεία του 2014 ξεκινά ένα μήνα μετά από την ολοκλήρωση των εναέριων ρίψεων εμβολίων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Εφαρμογής του Προγράμματος. Οι βασικές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθορίζονται στην υπ’αριθμ. 4479/121352/29.09.2014 Υπουργική Απόφαση.

2. Παράλληλα με τις εξόδους των συνεργείων δίωξης, οι οποίες διενεργούνται βάσει της υπ’αριθμ. 4479/121352/29.09.2014 Υπουργικής Απόφασης, και προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός δειγμάτων στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών, οι κυνηγοί κατά τη διάρκεια αποκλειστικά της κυνηγετικής περιόδου και μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2015, δύνανται να προσκομίζουν κάποια επιπλέον δείγματα θανατωμένων αλεπούδων στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές διενεργώντας εξόδους χωρίς τη συνοδεία των λοιπών μελών των συνεργείων δίωξης στις Περιφερειακές Ενότητες Εφαρμογής του Προγράμματος (Πίνακας, Παράρτημα της παρούσας). H κατανομή των συλλεγόμενων δειγμάτων- ζώων θα διενεργείται κατά τέτοιον τρόπο ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτσι ώστε ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων- ζώων ανά 100 km² (2 ζώα ανά 100τχμ) να συλλέγεται από όλη την έκταση της επιφάνειας αυτής και όχι από το ίδιο σημείο ή από γειτονικά σημεία (Πίνακας, Παράρτημα της παρούσας).

Στην παρούσα επισυνάπτονται χάρτες των Περιφερειακών Ενοτήτων εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμών χωρισμένοι σε τετράγωνα 10Χ10=100τετρ.χλμ. Από κάθε τετράγωνο θα πρέπει να συλλεχθούν δείγματα από 2 θανατωμένες αλεπούδες.

Μετά την 28η Φεβρουαρίου 2015, η θανάτωση και συλλογή δειγμάτων αλεπούδων στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών διενεργείται αποκλειστικά από τα μέλη των συνεργείων δίωξης που έχουν ήδη συγκροτηθεί σε κάθε ΠΕ εφαρμογής του Προγράμματος Εμβολιασμού.

Αμέσως μετά τη θανάτωση των αλεπούδων και σε συνεννόηση με τον κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιοχής, οι κυνηγοί θα μεταφέρουν τα θανατωμένα ζώα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (Κοινή Υπουργική Απόφαση 331/10301-25/01/2013 με αρ. ΦΕΚ 198, τεύχος Β όπως ισχύει) και χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευασία σε χώρο που θα τους υποδείξει η τοπική κτηνιατρική αρχή. Για καλύτερη προετοιμασία, οι κυνηγοί θα πρέπει να ενημερώνουν τηλεφωνικά τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες από την προηγούμενη ημέρα για την ακριβή ημέρα και ώρα εξόδου τους για την συλλογή των δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης. Επίσης, αφού θανατώσουν ένα ή περισσότερα ζώα (στα πλαίσια του προγράμματος) οι κυνηγοί οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τηλεφωνικά την τοπική κτηνιατρική αρχή προκειμένου να προετοιμαστεί ο αρμόδιος κτηνίατρος για την παραλαβή του/των ζώων και τη συλλογή των δειγμάτων.

Επιπλέον, πριν από τις εξόδους τους, οι κυνηγοί θα πρέπει να συνεννοούνται με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιοχής τους (Στοιχεία Επικοινωνίας με τις αρμόδιες ΠΕ, είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa, Εγχειρίδιο για τον Έλεγχο και Πρόληψη της Λύσσας-Παράρτημα) και να προμηθεύονται από εκεί τα απαραίτητα υλικά συσκευασίας για τα ζώα που θανατώνουν (γάντια, μάσκες, σακούλες κ.λπ), και να λαμβάνουν σχετική ενημέρωση για τον τρόπο συλλογής των ζώων.

Υπενθυμίζεται ότι τα ζώα που προσκομίζονται και θανατώνονται θα πρέπει να ανήκουν στον υγιή πληθυσμό ζώων.

Σκοπός είναι να γίνεται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα η προσκόμιση των ζώων στους αρμόδιους κτηνιάτρους των κτηνιατρικών αρχών της κάθε περιοχής και να διενεργείται από αυτούς άμεσα η αιμοληψία από τις θανατωμένες αλεπούδες και στη συνέχεια η αποκοπή της κεφαλής, η συσκευασία και αποστολή στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα στα ζώα.

3 Το θανατωμένο ζώο που συλλέγεται από τους κυνηγούς θα πρέπει να συνοδεύεται μέχρι και την παραλαβή του από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική υπηρεσία, από πλήρως συμπληρωμένο από τον κυνηγό, «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας» (Παράρτημα της παρούσας). Εν συνεχεία τα λοιπά έντυπα συμπληρώνονται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή και τα δείγματα κωδικοποιούνται βάσει της υπ’αριθμ. 4479/121352/29.09.2014 Υπουργικής Απόφασης.

4. Οι έξοδοι των κυνηγών προς αναζήτηση αλεπούδων θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης τους με τους κυνηγητικούς συλλόγους ή τις Ομοσπονδίες, οι οποίες θα ενημερώνονται τηλεφωνικά σε εβδομαδιαία βάση από τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες για τον συλλεγόμενο αριθμό ζώων, έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί όσο είναι εφικτό ο αριθμός των 2 συλλεγόμενων αλεπούδων ανά τμχ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Εφαρμογής του Προγράμματος.

5. Οι κυνηγοί βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των οικονομικών ενισχύσεων του έτους 2015 που θα συνταχθεί προσεχώς θα δύνανται κατόπιν αίτησής τους στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές, να παραλαμβάνουν 13 ευρώ για κάθε νεκρή αλεπού που προσκομίζουν άμεσα μετά τη θανάτωση στην τοπική κτηνιατρική αρχή (προκειμένου να είναι εφικτή η συλλογή δειγμάτων από το ζώο), ενώ τεκμήριο για το κάθε δείγμα (αλεπού που έχει θανατωθεί) θα αποτελεί το πλήρως συμπληρωμένο «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας» το οποίο και θα φυλάσσεται στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία.

6. Η συλλογή αίματος από τα ζώα και κεφαλής αυτών θα διενεργείται τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα βιοασφάλειας, από τον/τους κτηνίατρο/ους της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιοχής μετά από την προσκόμιση αλεπούδων από τους κυνηγούς ή τα συνεργεία δίωξης.

7. Βάσει των δεδομένων των ρίψεων, ο εναέριος εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί από 13/12/2014 στις ΠΕ Χαλκιδικής, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας οπότε η συλλογή δειγμάτων ζώων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού στις ανωτέρω ΠΕ ξεκινά στις 13/1/2015 και θα διαρκέσει για 2 μήνες. Η έναρξη του προγράμματος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού στις υπόλοιπες 18 Περιφερειακές Ενότητες θα καθορισθεί με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

Δείτε εδώ την απόφαση

APOFASH LYSSAS 2015

Πίνακας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΜΒΑΔΟN ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (Km2) και ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ

Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας

Συνημμένα: Χάρτες Περιφερειακών Ενοτήτων
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ
xartes gia lyssa 2105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Γενικές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Έδρες τους
2. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ με παράκληση να διαβιβάσετε την παρούσα στις τοπικές κυνηγετικές ομοσπονδίες και συλλόγους στις 24 ΠΕ εφαρμογής του Προγράμματος Εμβολιασμού των αλεπούδων
Έδρες τους
3. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ με παράκληση να διαβιβάσετε την παρούσα στα μέλη σας στις 24 ΠΕ εφαρμογής του Προγράμματος Εμβολιασμού των αλεπούδων
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
– Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ- ΔΡΥΜΩΝ&ΘΗΡΑΣ, Χαλκοκονδύλη 31 Τ.Κ. 10432 –Αθήνα
5. Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου της χώρας (ΣΥΚΕ)
Έδρες τους
6. Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Έδρες τους
7. Δ/νσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης.- Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών
Στο Υπουργείο
8. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ
– Γραφεία Γενικών Γραμματέων.
– Γραφεία Γενικών Δ/ντών Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους
9. ΚΕΕΛΠΝΟ Φλέμιγκ 34Τ.Κ 16672 Βάρη Αττικής 10.ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ&ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΖΩΗΣ,Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Αριστοτέλους 17 Τ.Κ.10187 Αθήνα 11.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Χαλκοκονδύλη 15 10432-Αθήνα Φωκίωνος 8 & Ερμού10563-Αθήνα
12.ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΕΠΥ), Λεωφ. Κηφισίας 39 Τ.Κ. 15123
13. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
3. Γραφείο Γενικού Γραμ/τέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Κορασίδη
4. Γραφείο Γενικού Γραμ/τέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Δ. Μελά.
5. Γραφείο κ Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μεσογείων 119 -Αθήνα
6.Γραφείο κ. Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αμαλιάδος7 -Αθήνα
7. Γραφείο κ Ειδικού Γραμματέα Δασών Χαλκοκονδύλη 31 –Αθήνα

Πηγή: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης