Τι αναφέρεται στα Ευρωπαϊκά έγγραφα σχετικά με τη θήρα και τι αναφέρουν μερικές Ελλληνικές περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο..

Επειδή εύλογα πολλοί κυνηγοί διαμαρτύρονται για ελλιπή ενημέρωση και επίσης εύλογα οι εκπρόσωποί τους αφιερώνουν σημαντικό χρόνο αυτές τις μέρες για να αντιμετωπίσουν τη θεσμικά συντονισμένη αλλά μη επιστημονικά τεκμηριωμένη επίθεση που δέχεται το κυνήγι στις μέρες μας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η παραπάνω δυνατότητα, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθούν αυτούσιες στο συγκεκριμένο άρθρο, οι γραπτές τοποθετήσεις μερικών ΜΚΟ αλλά και τα όσα έχει γράψει η Ε. Ε. για το κυνήγι και τη βιοποικιλότητα έτσι ώστε να μπορεί να εξάγει κανείς τα δικά του συμπεράσματα.

Τα παρακάτω δελτία τύπου βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων οργανώσεων. Είναι μάλλον δύσκολο να μεταφερθούν στο χαρτί τα όσα κατά καιρούς βιώνουνε όσοι παρακολουθούνε από κοντά τις εξελίξεις…Το Ελληνικό δαιμόνιο χτυπά κόκκινο στις αρμόδιες για το κυνήγι υπηρεσίες που δε διαχειρίζονται επαρκώς και σε επιστημονική βάση τη θήρα ως οφείλουν…Η ανεπάρκεια σε γνώσεις, προσωπικό και εξοπλισμό των αρμόδιων φορέων αποτελούν αναγνωρισμένα μέρος της απάντησης στα παραπάνω. Το γιατί όμως ενώ τίποτα δε δουλεύει σωστά στον τομέα της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, φορείς και ΜΚΟ (οι θεσμικά και εξωθεσμικά καθ’ ύλη αρμόδιοι, υπεύθυνοι δηλαδή για την κατάσταση που επικρατεί) επιμένουν πεισματικά να επιτίθενται κατ’ επανάληψη στο κυνήγι την ώρα που χάνονται το ένα μετά το άλλο τα φυσικά ενδιαιτήματα της χώρας που δεν αντέχουν άλλη ρύπανση, δόμηση, καταπάτηση, κατάχρηση και καταστροφή, απαιτεί μάλλον την ειδικότητα του ψυχολόγου και του κοινωνιολόγου παρά αυτή του δασολόγου για να απαντηθεί…

 

Α. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑ

 

1. Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών “ Οδηγία για τα Πτηνά”

«…Στην οδηγία για τα Πτηνά αναγνωρίζεται πλήρως η νομιμότητα της θήρας αγρίων πτηνών ως μορφή βιώσιμης χρήσης. Η θήρα αποτελεί δραστηριότητα που αποφέρει σημαντικά κοινωνικά, μορφωτικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των ειδών, των οποίων επιτρέπεται η θήρα, είναι περιορισμένος και περιλαμβάνεται στην οδηγία, όπου καθορίζεται και μία σειρά οικολογικών αρχών και νομικών υποχρεώσεων σχετικών με την εν λόγω δραστηριότητα, τις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν μέσω της νομοθεσίας τους. Τα προαναφερθέντα παρέχουν το πλαίσιο διαχείρισης της θήρας…»

«…Στο άρθρο 2 ορίζεται η γενική υποχρέωση των κρατών μελών να «υιοθετούν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να διατηρηθεί ο πληθυσμός όλων των ειδών των πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1 σε ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις…»

«…Τα άρθρα 3 και 4 αφορούν τα ενδιαιτήματα. Περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με θέματα πρόληψης σημαντικής παρενόχλησης εντός των ειδικών ζωνών προστασίας (ΖΕΠ), οι οποίες έχουν ταξινομηθεί βάσει του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 2. Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες – όπως για παράδειγμα η θήρα – αντιβαίνουν αυτές τις διατάξεις…»

«…Η θήρα είναι μία από τις πολλές πιθανές χρήσεις των περιοχών NATURA 2000, ενώ άλλες χρήσεις είναι η γεωργία, η αλιεία και άλλες μορφές αναψυχής. Δεν υπάρχει γενικό τεκμήριο κατά του κυνηγίου σε περιοχές NATURA 2000 βάσει των οδηγιών σχετικά με την προστασία της φύσης…»

«…Η αειφόρος θήρα μπορεί να αποβεί επωφελής σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων μέσα στις περιοχές NATURA 2000 και γύρω από αυτές…»

«…Αναλόγως του χαρακτήρα των περιοχών NATURA 2000 και των κυνηγετικών πρακτικών, είναι ενδεχομένως σωστό να προβλέπονται στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης ζώνες καταφυγίου όπου απαγορεύεται η θήρα. Ένα διεξοδικό ερευνητικό πρόγραμμα στη Δανία κατέδειξε ότι η προσεκτική δημιουργία ζωνών απαγόρευσης της θήρας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονα αυξημένη χρήση της περιοχής από υδρόβια πτηνά και τις ευκαιρίες θήρας στις παρυφές αυτών των περιοχών…»

«…Στο άρθρο 10 απαιτείται από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την έρευνα και οιεσδήποτε εργασίες με σκοπό την προστασία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση των πληθυσμών όλων των ειδών πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1.»

«…Πρέπει, ως εκ τούτου, η θήρα, η οποία αποτελεί χρήσιμη κατανάλωση της άγριας ζωής, να τοποθετηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της αειφόρου χρήσης των πόρων…»

«…Αν και η ετήσια συγκομιδή μπορεί να εξαλείψει σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, το γεγονός αυτό αντισταθμίζεται από χαμηλό επίπεδο φυσικής θνησιμότητας και/ή καλύτερους ρυθμούς αναπαραγωγής. Ο μέγιστος αριθμός πτηνών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δραστηριοτήτων θήρας κάθε χρόνο, θα επιτευχθεί όταν ο μέγιστος αριθμός πτηνών αναπαράγεται με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ο αριθμός των ζώων αναπαραγωγής μειώνεται σε επίπεδο σημαντικά κατώτερο της ικανότητας του ενδιαιτήματος

(Newton, 1998. Περιορισμός του πληθυσμού στα πτηνά)…»

«…Μερικές από τις σημαντικότερες περιοχές άγριας ζωής στην Ευρώπη έχουν επιβιώσει των πιέσεων ανάπτυξης και εξάλειψης εξαιτίας των συμφερόντων διαχείρισης των θηραμάτων…»

«…Στην Ισπανία, οι εναπομείναντες πληθυσμοί του ισπανικού βασιλαετού Aquila adalberti επιβίωσαν κυρίως σε περιοχές που αποτελούν μεγάλα ιδιωτικά κτήματα με σκοπό τη θήρα και όπου, στο παρελθόν, η θήρα διεξαγόταν με αντικείμενο σχεδόν αποκλειστικά τα μεγάλα θηράματα. Στη Γαλλία, ο αριθμός των άγριων πληθυσμών της Γκριζοπέρδικας Perdix perdix είναι υψηλός σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας (π.χ. Beauce, Picardie) συνεπεία των προσπαθειών διαχείρισης, ιδιαίτερα της δημιουργίας χιλιάδων εκταρίων για την “προστασία της άγριας ζωής”, με την οικονομική υποστήριξη των κυνηγών.

2.4.22 Συνεπώς, η θήρα μπορεί να υποστηρίξει τη διατήρηση μέσω της ορθολογικής χρήσης. Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση της κατάστασης των συγκεκριμένων ειδών όχι μόνο ενισχύουν τη βιώσιμη απόδοση αλλά είναι και ευεργετικά για ένα ολόκληρο φάσμα άλλων ζώων και φυτών με παρόμοιες απαιτήσεις. Η διαχείριση δεντροφυτευμένων αγροτεμαχίων για Φασιανούς Phasianus colchicus άπτεται μεγαλύτερου φάσματος παραγόντων σε σχέση με τη διαχείριση δεντροφυτευμένων αγροτεμαχίων που προορίζονται αποκλειστικά για δασοκομία. Η διαχείριση των ορίων αγρών με σκοπό την υποστήριξη της Πέρδικας Perdix perdix ωφελούν επίσης τα άγρια άνθη, τις πεταλούδες και άλλα ασπόνδυλα…»

«…Μία πρόσφατη επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με την ενεργειακή φυσιολογία των πτηνών έθεσε σε αμφισβήτηση την υπόθεση ότι η θήρα οδηγεί πάντα σε παρενόχληση που θα αποτελέσει σοβαρή απειλή για την επιβίωση των πληθυσμών πτηνών…»

«…ΠΟΙΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ/Η ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ;

2.6.23 Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτό συνάδει με την αρχή της πλήρους προστασίας, όπως αυτή ερμηνεύτηκε από το Δικαστήριο, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποδεικνύουν, στο σχετικό γεωγραφικό επίπεδο στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί η κλιμάκωση, ότι δεν υφίστανται σοβαροί κίνδυνοι συγχύσεως και παρενόχλησης.

2.6.24 Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο συγχύσεως, πρέπει να κατηγοριοποιηθούν οι ‘παρόμοιες’ ομάδες θηρεύσιμων πτηνών που χρησιμοποιούν κατά την ίδια χρονική περίοδο τους ίδιους τύπους ενδιαιτημάτων, καθώς και να καθορισθούν ίδιες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της θήρας για αυτές τις ομάδες, κατά τρόπο που να αποφεύγονται οι επικαλύψεις με περιόδους απαγόρευσης της θήρας. Επίσης, πρέπει να καθοριστεί ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η θήρα δεν εγκυμονούν σημαντικό κίνδυνο συγχύσεως μεταξύ διαφορετικών θηρεύσιμων ειδών…»

2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (18.03)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα : Βιοποικιλότητα: Μετά το 2010

Όραμα και στόχοι σε επίπεδο EΕ και παγκόσμιο επίπεδο και διεθνές καθεστώς πρόσβασης και συμμετοχής στα οφέλη (ΑΒS)

Συμπεράσματα του Συμβουλίου

«….οι βασικοί λόγοι για τη μη επίτευξη των στόχων της ΕΕ είναι: ελλιπής εφαρμογή ορισμένων νομικών πράξεων, ελλιπής και ανεπαρκής ενσωμάτωση των στόχων σε τομεακές πολιτικές, ανεπαρκής επιστημονική γνώση και ελλείψεις σχετικά με τα δεδομένα, ανεπαρκής χρηματοδότηση, έλλειψη πρόσθετων μέσων με σκοπό την αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων (όπως τα χωροκατακτητικά ξένα είδη), και ελλείψεις στην επικοινωνία και την εκπαίδευση όσον αφορά την αύξηση της συνειδητοποίησης·…»

«…η καταστροφή, ο κατακερματισμός και η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων λόγω επιβλαβούς μεταβολής της χρήσης της γης, η υπερεκμετάλλευση και η μη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, τα χωροκατακτητικά ξένα είδη, το παράνομο εμπόριο απειλουμένων με εξαφάνιση ειδών, η αύξηση της οξύτητας των ωκεανών, η ρύπανση, και, σε αυξανόμενο βαθμό, η αλλαγή του κλίματος είναι οι ισχυρότερες πιέσεις που υφίσταται η βιοποικιλότητα…»

«… είναι σημαντικό να καθοριστεί σαφής βάση αναφοράς, η οποία θα καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογούνται τα επιτεύγματα, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποκατάσταση μπορεί επίσης να συνίσταται σε φυσική αναζωογόνηση ·…»

«… η προστασία της βιοποικιλότητας και η διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών απαιτούν οικονομικώς αποδοτικές πολιτικές και δράσεις και υπερβαίνει κατά πολύ τις προστατευόμενες περιοχές και τα οικολογικά δίκτυα·…»

«… ανάγκη επίσπευσης των προσπαθειών για την ένταξη της βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη και υλοποίηση άλλων πολιτικών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους στόχους όλων των σχετικών πολιτικών, ιδίως των εθνικών και ενωσιακών πολιτικών που αφορούν τη διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως γεωργία, επισιτιστική ασφάλεια, δασοκομία, αλιεία και ενέργεια, καθώς και χωροταξία, μεταφορές, τουρισμός, εμπόριο και ανάπτυξη…»·

«…η δράση της ΕΕ επιτρέπει την πλήρη συμμετοχή όλων των φορέων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στην ανάπτυξη πολιτικών και πρωτοβουλιών και πιστεύει ότι αυτές οι συμμετοχικές προσεγγίσεις θα οδηγήσουν με τη σειρά τους στις αναγκαίες και συμπληρωματικές πρωτοβουλίες «από τη βάση στην κορυφή» από εκείνους που συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση της χρήσης της γης -και της θάλασσας- και ιδίως τις τοπικές κοινότητες·…»

 

Β. Τι αναφέρουν σχετικά με τη θήρα στην Ελλάδα Περιβαλλοντικές  Μ.Κ.Ο. και το κόμμα των Οικολόγων Πράσινων.

 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

 1. Απογοήτευση η ρυθμιστική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το κυνήγι

«…Απογοήτευση προκαλεί για μια ακόμη φορά η Ρυθμιστική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το κυνήγι για την περίοδο 2009-2010. Παρά τις ετήσιες προτάσεις τις Ορνιθολογικής και των υπόλοιπων αρμόδιων φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, η νέα Ρυθμιστική αποτελεί επανάληψη της περσινής, με ελάχιστες αλλαγές και καμία από αυτές ουσιαστική. Το Υπουργείο με αυτό τον τρόπο συνεχίζει να αγνοεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία με βάση την Οδηγία για τα Άγρια Πουλιά υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των άγριων πουλιών και των βιότοπών τους…»

«…Βασικό πρόβλημα της συγκεκριμένης ρυθμιστικής είναι ότι συνεχίζει να επιτρέπει το κυνήγι μέσα στο Φεβρουάριο με κλιμακωτές ημερομηνίες (διαφορετικές ημερομηνίες λήξης ανά είδος) κάτι το οποίο είναι παράνομο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις πολλαπλές αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το κυνήγι το Φεβρουαρίου συμπίπτει με τη φάση των προμεταναστευτικών μετακινήσεων των θηρεύσιμων ειδών, κάτι που ρητά απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το κυριότερα είδη που απειλούνται από το κυνήγι του Φεβρουαρίου είναι οι πάπιες και οι χήνες, χαρακτηριστικά η Ασπρομέτωπη Χήνα και η Σαρσέλα, Επίσης, θύμα του κυνηγιού κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου μπορεί να είναι και η παγκοσμίως απειλούμενη Νανόχηνα, καθώς συχνά συνδέεται με την Ασπρωμέτωπη Χήνα, όπως συνέβη τον περασμένο χειμώνα στην Λίμνη Κερκίνη. …..»


2. Νέα ρυθμιστική για το κυνήγι

«Παρακάμπτοντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για αναστολή της Ρυθμιστικής Απόφασης για το κυνήγι, το νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος προχώρησε χθες στην υπογραφή πανομοιότυπης και εξίσου προβληματικής ρυθμιστικής απόφασης.

Οι ελπίδες για ένα Υπουργείο που θα δείξει την απαραίτητη πολιτική βούληση για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η βιοποικιλότητα της χώρας μειώθηκαν σημαντικά με την απόφαση αυτή. Η πάγια τακτική που ακολουθούσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το οποίο μέχρι πρότινος ήταν υπεύθυνο για το θέμα, συνεχίζεται με την υπογραφή της απόφασης χωρίς καμία αλλαγή αμέσως μετά την ακύρωσή της από το ΣτΕ.

Το νέο Υπουργείο φαίνεται να μην αντιμετωπίζει το κυνήγι σαν περιβαλλοντικό, αλλά σαν πολιτικό ζήτημα.

Ανεξάρτητα από την απόφαση του ΣτΕ, η έκδοση μιας νέας ρυθμιστικής θα έπρεπε να λάβει υπόψη της τα δεδομένα και τις πάγιες προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων για εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και άρα την κατάργηση των κλιμακωτών ημερομηνιών. Αντ’ αυτού επιλέγονται ημερομηνίες λήξης χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση.

Η μοναδική μελέτη που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποδεικνύει ότι η μετανάστευση των υδροβίων ειδών πουλιών ξεκινά κατά τον Ιανουάριο. Η μόνη αποδεκτή καταληκτική ημερομηνία για να είναι η Ρυθμιστική Απόφαση σύμφωνη με τις κοινοτικές υποχρεώσεις της Ελλάδας προς την Οδηγία για τα Άγρια Πουλιά είναι το αργότερο η 31 Ιανουαρίου για όλα τα είδη.

Η Υπεύθυνη Πολιτικής Περιβάλλοντος της Ορνιθολογικής Μαλαμώ Κορμπέτη τονίζει: «Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι δεν αξιοποιήθηκε η ευκαιρία ώστε να βελτιωθεί ούτε κατ’ ελάχιστον η Ρυθμιστική Απόφαση για το κυνήγι. Καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να επανεξετάσει συνολικά το θέμα της διεξαγωγής της κυνηγετικής δραστηριότητας στη Ελλάδα».

3. Σημαντική επέκταση του δικτύου των Ζωνών Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά

«…Μια πολύ σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε χθες για το δίκτυο των ελληνικών Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 66 νέες περιοχές οι οποίες θα ενταχθούν στο δίκτυο Natura 2000. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία χαιρετίζει την σημαντική αυτή απόφαση του Υπουργείου…»

«…Η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας από την Ορνιθολογική και τη BirdLife International. Η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε από την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την πρόσφατη προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής για την επιβολή προστίμου στην Ελλάδα, λόγω των έως πρόσφατα σημαντικών ελλείψεων στο δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας…»

Ημερ/νία: 29-04-2010

 

ΖΩΟΦΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

 1. Προσφυγή κατά της Ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης για τη θήρα

«….Η απόφαση του τέως υπουργού κου Χατζηγάκη υπήρξε το αποτέλεσμα ψηφοθηρικής συναλλαγής, ενώ κατά το περιεχόμενό της ήταν εγκληματική εις βάρος της πανίδας της χώρας, η οποία υπέστη τεράστιο αποδεκατισμό από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του παρελθόντος θέρους.

Η υπόθεση εκδικάσθηκε την 09-12-2009, με εισήγηση εκ μέρους της Εισηγήτριας περί ακυρώσεως της υπουργικής αποφάσεως, ενώ κατά την ακροαματική διαδικασία η Κυνηγετική Συνομοσπονδία υποκατέστησε πλήρως το Ελληνικό Δημόσιο, αποδεικνύοντας ποιος στην πραγματικότητα διοικεί.

Το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (διαδικασία Αναστολών) με την υπ’ αριθμ. 1337/2009 απόφασή του ανέστειλε την προσβληθείσα απόφαση (πιο απλά το κυνήγι) σε όλη την Ελλάδα, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της προσφυγής μας.

Και ενώ ο φάκελος της υποθέσεως είναι ακόμη ανοικτός, ο Υφυπουργός Μοραΐτης, σε πλήρη συνεννόηση με την Υπουργό Μπιρμπίλη, εξέδωσε σήμερα νέα απόφαση, όμοια και εξ ίσου παράνομη με την προσβληθείσα και ακυρωτέα, αποτέλεσμα συναλλαγής, αδιαφάνειας, και πλήρους υποταγής στα οικονομικά συμφέροντα.

Την πράξη αυτή του Υφυπουργού και της προϊσταμένης του Υπουργού Μπιρμπίλη αποκαλούμε ευθέως ΑΣΕΛΓΕΙΑ εις βάρος του Νόμου, της Δικαιοσύνης και του περιβάλλοντος, και στιγματίζουμε την δήθεν «Πράσινη πολιτική» του εξ ίσου υπεύθυνου και παλαιοκομματικής νοοτροπίας Πρωθυπουργού.

Δηλώνουμε ότι θα κινηθούμε αμέσως όχι μόνο κατά της νέας αυτής παράνομης απόφασης, αλλά και ποινικώς κατά των υπευθύνων, ενώ θα γνωστοποιήσουμε και την αξιοπιστία και νομιμοφροσύνη της Ελληνικής Κυβερνήσεως σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, με κάθε πρόσφορο μέσον.

ΑΙΣΧΟΣ, κε Μωραΐτη,

ΑΙΣΧΟΣ, κα Μπιρμπίλη,

ΑΙΣΧΟΣ κε ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ….

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος και Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Άγγελος Αγγελέτος…»

 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

 1. ΕΤΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τετάρτη, 05 Αύγουστος 2009 22:36

«Η έκδοση της  ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης του  κυνηγιού από το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων για την  περίοδο 2009-2010 επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την κοινοπραξία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας. Η απόφαση  αγνοώντας τόσο τις βασικές αρχές διαχείρισης περιβάλλοντος όσο και τις προτάσεις των περιβαλλοντικών και φιλοζωικών οργανώσεων επιτρέπει σε 230.000 οπλισμένους συμπολίτες μας να ψυχαγωγηθούν πυροβολώντας ότι πετάει και ότι περπατάει. Ο Υπουργός μάλιστα με περίσσευμα θράσους δηλώνει ότι ‘«εναρμονίσαμε μετά από ιδιαίτερη μελέτη και περίσκεψη τις ανάγκες του περιβάλλοντος και των βιοτόπων με τις ανάγκες του κυνηγιού» και αναφέρεται σε «αυστηρές προδιαγραφές και νέους ειδικούς περιορισμούς» που όμως μόνο ο ίδιος βλέπει. Στην πραγματικότητα η νέα Ρυθμιστική υποκύπτει για μια ακόμη φορά στις πιέσεις του κυνηγετικού λόμπυ…».

«….Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ  ΠΡΑΣΙΝΟΙ καταγγέλλουν το συνεχιζόμενο «συνταίριασμα» των συμφερόντων  κυνηγών και υπουργείου, την παροχή σε αυτούς δικαιωμάτων ως «διαχειριστών της φύσης» και την έλλειψη εναλλακτικών προτάσεων για τη μετατροπή της οικονομίας που σχετίζεται με το κυνήγι σε δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον απαλλαγμένες από τη βία. Οι αξίες του πολιτισμού, της δημοκρατίας και του σεβασμού προς τη φύση δεν συνάδουν με την άκριτη άδεια θανάτωσης άγριων ζώων και πουλιών και την πλήρη διατάραξη της ισορροπίας της φύσης που δίνει η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης…»


2. ΚΥΝΗΓΙ: ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΠΙΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ!

Κυριακή, 13 Δεκέμβριος 2009 00:00

«Για μια ακόμα φορά το ΣτΕ ανέστειλε την ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι, εν’ όψη της εκδίκασης της αίτησης ακύρωσης στις 23/12. Η υπουργός ΠΕΚΑ από τις 29/10 έχει δεσμευτεί να σταματήσει το κρυφτούλι της διοίκησης με την δικαιοσύνη και να διαβουλεύεται με τους συμβούλους της Επικρατείας προτού εκδώσει υπουργικές αποφάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται τη νομιμότητα και το κύρος τους. Οφείλει να μην διαψεύσει τις ελπίδες που η ίδια δημιούργησε υποχωρώντας στην διακομματική πίεση του κυνηγετικού λόμπυ…»

«…Ακόμα περισσότερο, η πάγια νομολογία του ΣτΕ για το ζήτημα πρέπει να οδηγήσει σε ριζική αλλαγή του νομικού πλαισίου για το κυνήγι, έτσι ώστε να αντανακλά τις σύγχρονες προτεραιότητες της προστασίας της άγριας ζωής και όχι της διασφάλισης του δικαιώματος της αναψυχής των κυνηγών…»

«…Έτσι μια επιβαρυντική για το περιβάλλον δραστηριότητα όπως το κυνήγι πρέπει να απαγορεύεται γενικά και η οποιαδήποτε υπουργική απόφαση αν είναι αναγκαία να προσδιορίζει, με την απαραίτητη τεκμηρίωση μόνο, πότε, που και με ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται και όχι το αντίθετο..».


3. ΚΥΝΗΓΙ: ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ!

Παρασκευή, 18 Δεκέμβριος 2009 14:22  

«Ελάχιστες μόνο μέρες μετά την απόφαση του ΣτΕ να αναστείλει την ισχύ της ρυθμιστικής απόφασης για το κυνήγι το υπουργείο περιβάλλοντος εξέδωσε την ίδια (και το ίδιο παράνομη) απόφαση ως νέα. Πρόκειται για νέο ρεκόρ της διοίκησης που κάνει τα πάντα για να μην χάσουν οι χαϊδεμένοι της κυνηγοί την ψυχαγωγία τους ούτε για ένα Σαββατοκύριακο…»

«…Πρόκειται επίσης για μια ξεκάθαρη περίπτωση άρνησης  της κυβέρνησης να εφαρμόσει μια δικαστική απόφαση που εκτός από τους κινδύνους στους οποίους εκθέτει την άγρια πανίδα (η προστασία της οποίας είναι συνταγματική της αποστολή) υπονομεύει την βασική συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Μετά την υπόθεση με την εκτροπή του Αχελώου η χθεσινή απόφαση αποδεικνύει για όποιον είχε ακόμα αμφιβολίες ότι η νέα κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με την οικολογία και την πράσινη πολιτική και αποτελεί συνέχεια του παλαιοκομματισμού των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ…»

«…Οι υπεύθυνοι  αυτού του πραξικοπήματος να είναι  σίγουροι ότι θα έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν την συμπεριφορά  τους εκτός από την Ελληνική δικαιοσύνη που θα κρίνει και τη «νέα» απόφαση και στα Ευρωπαϊκά όργανα στα οποία θα θέσουμε το θέμα…»

4. ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2009 15:13

«Η καταστροφή των δασών  της Αττικής από  τις φωτιές είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μεγάλου μέρους της  πανίδας των περιοχών που επλήγησαν. Από  τα ζώα που γλύτωσαν το θάνατο, άλλα προσπαθούν πληγωμένα να επιβιώσουν κι άλλα, όπως τα πτηνά, να βρουν καταφύγιο σε γειτονικές περιοχές.

«…Με  αυτή την τραγική  εξέλιξη γίνεται  πλέον επιτακτική η ανάγκη να απαγορευτεί  αμέσως το κυνήγι τόσο σε ολόκληρη την Αττική όσο και στους  όμορους νομούς, όπου η ορνιθοπανίδα κυρίως θα αναζητήσει καταφύγιο…»

«…Επειδή τα τραγικά λάθη και τις παραλήψεις της Κυβέρνησης τα πληρώνουν οι πολίτες και η φύση, ζητάμε από τον πρωθυπουργό της χώρας να παρέμβει επί τέλους ο ίδιος και να δώσει λύση στο πρόβλημα, εφόσον έχει αποδειχθεί πλέον ότι οι αρμόδιοι υπουργοί του με τα όσα πράττουν στρέφονται εναντίον των συμφερόντων της πλειοψηφίας του λαού υποκύπτοντας στις πιέσεις των κυνηγών να τους επιτραπεί να συνεχίσουν το μακάβριο και θανατηφόρο χόμπι τους ακόμα και μετά την τελευταία καταστροφή!!….»

«…Καταγγέλλουμε επίσης στους Έλληνες πολίτες ότι με την έκδοση της νέας ρυθμιστικής για το κυνήγι, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απαξιώνει για άλλη μια φορά το αίτημα 180 Περιβαλλοντικών και Φιλοζωικών Οργανώσεων, των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ, δεκαπέντε δήμων του Υμηττού (ΣΠΑΥ) και του ΣΥΡΙΖΑ  για άμεση και οριστική παύση του κυνηγιού στον Υμηττό. Ανάλογα αιτήματα έχουν υποβληθεί όχι μόνο για την περιοχή του Υμηττού αλλά και για ολόκληρο το νομό Αττικής που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων της Ελλάδας….»

 

WWF Ελλάς, Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, MOm, Καλλιστώ και Δίκτυο Μεσόγειος SOS

«….Πρόταση νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα πρόταση αποτελεί αποτέλεσμα κοινής ομάδας εργασίας από στελέχη του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των περιβαλλοντικών οργανώσεων WWF Ελλάς, Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, MOm, Καλλιστώ και Δίκτυο Μεσόγειος SOS.[1]…»

«…5. Η περίοδος θήρας δεν μπορεί να ξεκινά πριν την 1η Σεπτεμβρίου και να λήγει μετά την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, για όλα τα θηρεύσιμα είδη της πανίδας…»

Από τα παραπάνω γίνονται σαφή τα εξής:

Η Ευρωπαική Επιτροπή για το περιβάλλον αναγνωρίζει πλήρως τη θήρα ως συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος δραστηριότητα.

 1. Οι κυνηγετικές οργανώσεις είναι από τις λίγες ομάδες χρηστών που σύμφωνα με την Ε.Ε. επιθυμούν και υποστηρίζουν με μεγάλα κονδύλια τη διατήρηση και προστασία των φυσικών ενδιαιτημάτων που στην ουσία ισοδυναμεί με τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας.
 2. Οι θετικές επιδράσεις των παραπάνω δράσεων ευνοούν εκτός των θηραματικών και πολλά άλλα είδη της πανίδας ενός τόπου.
 3. Η θήρα αποτελεί επιτρεπτή και μάλλον επιθυμητή δραστηριότητα εντός των περιοχών Natura και στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)στις περισσότερες των περιπτώσεων.
 4. Η κλιμακωτή λήξη για την οποία κάνουν λόγο διάφορες περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. είναι θεμιτή υπό όρους που μπορεί εύκολα να επιτευχθούν. (ομαδοποίηση θηραμάτων που μοιάζουν κλπ)
 5. Η ημερομηνία λήξης της θήρας σύμφωνα με την Ε.Ε. απαιτεί πολλές και εμπεριστατωμένες μελέτες για τον προσδιορισμό της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων ειδών. Αυτό αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με την Ε.Ε. αλλά και το σύνταγμα της Ελλάδας που αφορά στο εκάστοτε αρμόδιο Υπουργείο. Η αναφορά «στη μία και μοναδική μελέτη που έχει εκπονήσει το Υπουργείο» που κάνουν οι παραπάνω Μ.Κ.Ο. καταρρίπτεται εξ ορισμού σχετικά με το αν μπορεί να αποτελέσει επαρκή τεκμηρίωση για λήψη ανάλογων αποφάσεων.
 6. Οι παραπάνω Μ.Κ.Ο. με τα γραφόμενά τους στα επίσημα δελτία τύπου που έχουν πρόσφατα εκδώσει, αντιτίθενται τόσο σε επίπεδο απόψεων όσο και σε επίπεδο ύφους και ήθους με τα οριζόμενα από την Ε.Ε.
 7. Ο δογματισμός που υιοθετούν οι παραπάνω οργανώσεις αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας και σηματοδοτεί ατέρμονες αντιπαραθέσεις που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα αλλά δεν προσφέρουν τίποτα στην ουσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Αντίθετα δυσχεραίνουν το έργο της προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος γιατί αποπροσανατολίζουν παρά διευκολύνουν το έργο των αρμόδιων φορέων.
 8. Η μονομερής και κατά το δοκούν υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών επιταγών που επιχειρείται συστηματικά από τις παραπάνω οργανώσεις αποτελεί παραπληροφόρηση τόσο των Ελλήνων πολιτών όσο και των αρμόδιων πολιτικών γεγονός που σε άλλη χώρα θα ισοδυναμούσε με άμεσο αποκλεισμό τους από κάθε σχετικό διάλογο.
 9. Οι Μ.Κ.Ο. έχουν να λογοδοτήσουν στα μέλη τους μόνο και μπορούν ενδεχομένως να εκφράζονται ελεύθερα ενάντια στο κυνήγι, το κόμμα όμως των Οικολόγων Πράσινων εκπροσωπεί τους Έλληνες στην Ευρώπη. Με το ύφος που υιοθετείται από τους εκπροσώπους του εγείρονται έντονα ερωτηματικά για την ικανότητα εκπροσώπησης αλλά και για τους λόγους ύπαρξης και λειτουργίας του. Το ίδιο βέβαια ισχύει για όσες  Μ.Κ.Ο. αξιώνουν να αποτελέσουν επίσημους συνομιλητές με το ΥΠΕΚΑ στους διαλόγους που έχουν εξαγγελθεί εφόσον υιοθετούν ξύλινη γλώσα.
 10.  Οι απειλές για τη βιοποικιλότητα δεν έχουν καμία σχέση με την αειφόρο θήρα όπως την προωθούν οι Ελληνικές Κυνηγετικές Οργανώσεις σύμφωνα με τα πρότυπα και τις επιταγές της Ε. Ε. Εγείρονται επομένως έντονα ερωτηματικά για τους φορείς και τους ιδιώτες που βάλλουν συστηματικά κατά της κυνηγετικής δραστηριότητας με πρόσχημα την προστασία της βιοποικιλότητας πόσο μάλιστα όταν οι ίδιοι δεν έχουν φέρει μέχρι στιγμής κανένα ουσιαστικό θετικό αποτέλεσμα προς αυτήν την κατεύθυνση παρά τα χρήματα ή τις ψήφους των Ελλήνων πολιτών που καρπώνονται. Οι προστετευόμενες περιοχές της χώρας σε ελάχιστες περιπτώσεις προστατεύονται ουσιαστικά. Οι απαγορεύσεις θήρας αποτελούν το μοναδικό επί της ουσίας «μέτρο» που λαμβάνεται θεσμικά και προωθείται από τις ΜΚΟ συστηματικά. Τα σπάνια και απειλούμενα είδη όμως συνεχίζουν να μειώνονται πληθυσμιακά χωρίς κανείς από τους παραπάνω φορείς να έχει βρει μέχρι σήμερα τη λύση…
 11.  Είναι πρωτοφανές συνάμα και λυπηρό να συνυπογράφουν Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο  με αντικείμενο που δεν έχει καμία σχέση με τη θήρα όπως είναι οι Οργανώσεις WWF Ελλάς, Αρχέλων, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, MOm και Δίκτυο Μεσόγειος SOS την παραπάνω αντιεπιστημονική στο βαθμό που δεν τεκμηριώνεται πρόταση για συρρίκνωση της κυνηγετικής περιόδου. Μερικές από τις παραπάνω οργανώσεις χαρακτηρίζονται από επιστημονική συνέπεια και αξιοπιστία στο έργο τους γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη συμμετοχή τους στην παραπάνω αστήριχτη πρόταση απαγόρευσης που γίνεται σε δύο σειρές.

Αλέξανδρος Γκάσιος,

Δασολόγος, MSc Διαχείριση Άγριας Πανίδας

Αναδημοσίευση από την ετήσια έκδοση της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ «Πάνθηρας» του 2010

 

 

Tagged: , , , ,